szybki kontakt: +48 667 878 998

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć
ją stosować.

J. W. Goethe

Księgowość, Kadry-Płace

Prowadzenie księgowości to jedna z usług świadczonych przez doradców podatkowych. Prowadzimy księgowość i świadczymy inne usługi księgowe dla osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność na terenie całej Polski.

Na rzecz klientów prowadzimy:

 • księgi rachunkowe (księgi handlowe, pełna księgowość),
 • ewidencje przychodów dla podatników opodatkowanych ryczałtem,
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług (ewidencje VAT),
 • ewidencje i wykazy środków trwałych,
 • inne rodzaje ewidencji i dokumentacji podatkowej.

Sporządzamy i składamy w imieniu klientów deklaracje i zeznania podatkowe, przygotowujemy sprawozdania finansowe, raporty oraz sprawozdania dla celów statystycznych, opracowujemy zasady i wdrażamy politykę rachunkowości, a także prowadzimy stały nadzór nad księgowością prowadzoną w siedzibie klienta.

Dysponując danymi księgowymi jesteśmy w stanie przygotować raporty pozwalające na kompleksową ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynikowej przedsiębiorstwa oraz analizy wskaźnikowe ułatwiające monitorowanie stanu firmy: płynności, rentowności i produktywności.

Dzięki sprawozdawczości finansowej, analizom i raportom podmioty, które korzystają z naszych usług mogą być na bieżąco informowane o potencjalnych zagrożeniach, takich jak np. utrata płynności.

Świadczymy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, w szczególności:

 • naliczamy wynagrodzenia pracowników, uwzględniając należne dodatki, premie i potrącenia wynikające z przepisów prawa, zawartych umów, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • ustalamy prawa oraz naliczamy zasiłki chorobowe,
 • sporządzamy listy płac,
 • sporządzamy karty wynagrodzeń,
 • prowadzimy karty zasiłkowe,
 • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy bankowe polecenia przelewów na wynagrodzenia,
 • sporządzamy bankowe polecenia przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • składamy zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz zgłaszamy zmiany danych osób objętych tym ubezpieczeniem,
 • wykonujemy obowiązki w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz przesyłania deklaracji do ZUS w systemie elektronicznym (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • sporządzamy informacje dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA,
 • sporządzamy i przesyłamy deklaracje o dochodach osiągniętych w roku podatkowym (PIT-11, PIT-40),
 • weryfikujemy rachunki za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzamy umowy o pracę,
 • sporządzamy wypowiedzenia umów o pracę,
 • sporządzamy świadectwa pracy,
 • wystawiamy zaświadczenia o zarobkach,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • prowadzimy ewidencję czasu pracy,
 • zgłaszamy zakłady pracy do Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres świadczonych przez nas usług każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb pracodawcy.