Kontrole i spory podatkowe
Restrukturyzacje

„We wszystkich przedsięwzięciach sukces rozpoczyna się w naszym umyśle”

 

Jose Silva

Kontrole i spory podatkowe

Czynności doradcze w sytuacji postępowania kontrolnego, podatkowego czy skarbowego prowadzonego u Klienta mają za zadanie udzielenie Klientowi pomocy w kontaktach z organami podatkowymi czy skarbowymi, reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

opracowanie strategii postępowania
uczestnictwo w postępowaniu jako pełnomocnik lub doradca Klienta
reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi
sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej.

Restrukturyzacje

W ramach szeroko rozumianego planowania służymy naszym Klientom kompetencjami w zakresie reorganizacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstw, w tym także ich fuzji, podziałów i przejęć. Na styku prawa podatkowego i prawa spółek nasze usługi obejmują wsparcie przy ustaleniu optymalnej – z podatkowego punktu widzenia – struktury przedsiębiorstwa.

Służymy także wsparciem przy nabywaniu lub zbywaniu przedsiębiorstw. Usługi w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim podatkowe due dilligence nabywanego czy przejmowanego podmiotu, analizę istniejących umów, jak i wsparcie przy przygotowaniu nowych w celu zminimalizowania ryzyk podatkowych, wsparcie w negocjacjach czy wycenach przedsiębiorstwa.

Działalność szeregu podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej wymusza uwzględnienie w planowaniu podatkowym i bieżącej działalności regulacji prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie

współpracy z organami podatkowymi z innych krajów, jak również doświadczenie w zakresie stosowania przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy stosownych dyrektyw unijnych.

Przeprowadzając z naszym udziałem nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa, mogą Państwo wykorzystać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i znacząco ograniczyć ryzyka.

Nasze usługi doradcze z zakresu doradztwa w procesach restrukturyzacyjnych obejmują w szczególności następujące czynności:

wybór podatkowo optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej
prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw
analiza podatkowa przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów, przygotowanie strategii podatkowej transakcji lub restrukturyzacji,
doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów, w tym analizy due diligence,
interpretacja oraz wyjaśnienia związanych z w/w zagadnieniami kwestii prawnych, rachunkowych i podatkowych.
sporządzania opinii i komentarzy podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacji prawa wspólnotowego
doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
doradztwo i pomoc w stosowaniu regulacji o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
doradztwo i pomoc w opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych
doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi.
analizę ryzyka podatkowego realizowanych strategii, wsparcie w trakcie negocjacji warunków transakcji i szczegółów zawieranych kontraktów – w celu uwzględnienie podatkowych aspektów późniejszych rozliczeń pomiędzy stronami transakcji,
bieżące monitorowanie kwestii podatkowych oraz doradztwo w trakcie przeprowadzania transakcji mające na celu ograniczenie ryzyk podatkowych oraz przygotowanie optymalnej struktury podatkowej transakcji,
wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczenia podatkowego przeprowadzonych transakcji i restrukturyzacji.

Krzysztof Wiśniewski
Doradca Podatkowy | 11218

SPRAWDŹ WPIS